ผู้สนับสนุนหลัก

โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
18th ASIAN CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SURGERY AND MEDICINE 2022: Digital Health Innovation

นวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล  18thACCAS 2022

วันที่ 24 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนับสนุนหลัก

หลักการและเหตุผล

เมื่อเทคโนโลยีระบบดิจิทัล (คอมพิวเตอร์) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการแพทย์ไปอย่างสิ้นเชิง (Disruption in Healthcare) เช่น ผู้ป่วยสามารถหาหมอที่ไหนก็ได้ ผ่านระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) นาฬิกาอัจฉริยะจะที่ส่งสัญญาณชีพ อาการ อาการแสดงที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์ข้อมูล ขณะที่เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image processing) และระบบปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยวินิจฉัยโรคผ่านภาพการเคลื่อนไหวบนกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ทั่วไป เป็นต้น

สมาคมคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดแห่งเอเชีย (ASIAN SOCIETY OF COMPUTER AIDED SURGERY) จัดตั้งขึ้นพร้อมกับสมาคมคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยคิวชู และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในทวีปเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย สมาคมได้จัดประชุมวิชาการประจำปี หมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกต่อเนื่องกันมาแล้ว 17 ครั้ง สำหรับประเทศไทยเคยจัดการประชุม ACCAS 2011 ที่ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2565 นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ACCAS 2022 หัวข้อหลัก คือ “DIGITAL HEALTH INNOVATION” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เปิดกว้างครอบคลุมระบบการแพทย์ยุคใหม่ทั้งหมด เพื่อให้กลุ่มนักวิชาการด้านการแพทย์ วิศวกรรมชีวะการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่ถูกเตรียมพร้อมให้เข้าสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางการแพทย์ ภายใต้เจ้าภาพหลัก คือ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข ในกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ร่วมวิจัย และร่วมพัฒนานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก ตลอดจนการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ต่อจากนี้อย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนให้จัดตั้งโรงเรียนและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขึ้น จากนั้น เด็กๆ จำนวนไม่น้อยก็ได้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีเป้าหมายจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางการแพทย์ การประชุมครั้งนี้มีหลายวัตถุประสงค์ นอกจากเป็นการแสดงออกถึงการขับเคลื่อนการแพทย์ยุคใหม่เข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างภาพจำลอง และเป้าหมายเส้นทางอาชีพ (career path) แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย ผ่านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวเอเชียจากประเทศที่ได้พัฒนานักวิทยาศาสตร์สำเร็จแล้ว เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีในเชิงสัญลักษณ์ว่าการแพทย์ของไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “นวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล” (DIGITAL HEALTH INNOVATION) โดยความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
 2. เพื่อกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการสาธารณสุข ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
 3. พื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ อันจะนำสู่การศึกษาและพัฒนาร่วมกัน ทั้งของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 4. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและเผยแพร่ผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล
 5. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไทยได้รับการยอมรับ และก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในระดับนานาชาติ

เนื้อหาการประชุม

 1. Computer Assisted Surgery (CAS)
  • Surgical Robotics and Instrumentation
  • AI and Deep Learning for CAS
  • Regulatory Science for CAS
  • Minimally Invasive Surgery
  • Telesurgery
  • Microsurgery
  • Digital Operating Room
 2. Digital Health Innovation
  • Telemedicine and e-Health
  • Big-data and Smart Platform in Healthcare
  • Personalized Medicine
  • Computer Aided Diagnosis
  • Deep Learning in Medicine
  • Smart wristband and other smart devices for Health
  • 3D-printing in Medicine
  • Medical Robotics and Rehabilitation Robotics
 3. Medical Imaging
  • Image and Model Guided Therapy
  • Image Processing and Visualization
  • Image Guided Surgery
 4. Augmented and Virtual Reality (AR/VR) in Medicine
  • Simulation and Modeling
  • Diagnosis and Therapies Guided
  • Surgical Navigation
  • Surgical Simulation and Education
 5. Business/Informatic/Management with particular attention to digital healthcare
  • AI, Information system, communication, telecommunication, data management, system analysis and design method, decision support system, software development and IT technology management for digital healthcare
  • Law, regulation, policy development, Economic in digital health and telemedicine
  • Operation management, logistic and supply chain management in digital healthcare
  • Accounting and financial, risk management, change management in digital healthcare
  • E-commerce, marketing, business plan and strategy of digital healthcare products and service
  • Social issue, education management, tourism in digital healthcare
  • Organization development, behavior, HR development, not for profit organization in digital healthcare sector
  • Entrepreneur, startup business, in digital healthcare

วันที่และสถานที่จัดประชุม

กำหนดการ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565


August 27, 2022 (Special Event)


1) ประกวด นักวิทยาศาตร์การแพทย์รุ่นเยาว์ Accas(M) Young Scientist Award 2022

****ผู้สมัคร เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ สามารถเข้าชมทุกห้องของการประชุม****

****ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา เท่านั้น*****

 • โปรดเลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการลงทะเบียน และสมัคร ยุวสมาชิก Asean Society on Computer Aided Surgery and Medicine, ACCAS(M)
 • สมัคร เพื่อส่งชิ้นงานเพื่อเข้าประกวด onsite หรือเข้าร่วมประชุม onsite บริจาคค่าอาหารและสมัคร ยุวสมาชิก ACCAS(M) เป็นเงิน 450 บาท
 • สมัคร เพื่อส่งชิ้นงานเพื่อเข้าประกวด online หรือเข้าร่วมประชุม online บริจาคค่าจัดการประกวดและสมัคร ยุวสมาชิก ACCAS(M) เป็นเงิน 70 บาท

แบบ Form สมัครแข่งขัน หรือ เข้าร่วม โปรดเข้า link: https://forms.gle/1nXRPGg7vPobxncb8

2) สมัคร เข้าร่วมประชุม ACCAS 2022 หรือเสนอผลงาน ใช้สิทธิ co-host (ชาวไทย)

****ผู้สมัคร เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ สามารถเข้าชมทุกห้องของการประชุม****

****ผู้สมัครต้องเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เท่านั้น*****

 • ผู้สมัคร เพื่อนำเสนอผลงาน onsite หรือเข้าร่วมประชุม onsite ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 3000 บาท
 • ผู้สมัคร เพื่อนำเสนอผลงาน online หรือเข้าร่วมประชุม online ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 1000 บาท

สมัครได้ที่ Link: https://forms.gle/RE18ERnv7H1iKiAo9

3) การประชุม ACCAS 2022 ร่วมกับ คณะบริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ICBIM 2022

****ผู้สมัคร เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ สามารถเข้าชมทุกห้องของการประชุม ของ ACCAS 2022****

สมัครได้ที่ Link: https://forms.gle/RE18ERnv7H1iKiAo9

4) ขอเชิญร่วมการประกวด โครงการ HIT Award 2022 (Health Innovative Technology Award 2022)

โดยแบ่งการประกวดเป็น 6 สาขาดังนี้

 • Computer Assisted Surgery (CAS)
 • AI in Medicine
 • Telemedicine
 • IoT Devices
 • Medical Robotics and Rehabilitation Robotics
 • AR VR Blockchain Metaverse in Medicine

*สามารถส่งได้ทั้งแบบเป็นไอเดีย/งานวิจัย หรือ แบบมีชิ้นงานแล้ว

ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้จัดแสดงผลงานที่รัฐสภา และในงาน K-ENGINEERING WORLD TOUR AND WORKSHOP 2022

สามารถร่วมส่งประกวดได้ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565

สมัครได้ที่ Link: https://forms.gle/QfzcQzm6FLiZsGBG7

**ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน HIT Award 2022 ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ACCAS 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อเรา

สำนักงาน ACCAS 2022


  043-367-132, 081-353-8006
  accas2022@kku.ac.th
อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002

รับข่าวสารและติดต่อกับผู้จัดงาน ผ่านทาง Line Official ID และ Openchat ที่

ลงทะเบียนเพื่อจองโรงแรมที่พัก ได้ที่ https://accas2022.kku.ac.th/accommodation.html

Copyright © ACCAS 2022